วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551

แจ้งกำหนดการเปิดเรียน

แจ้งกำหนดการเปิดเรียน
1. กำหนดการ ม.6 เปิดวันที่ 9 ตุลาคม มี 2 รอบได้แก่ เช้า 10.00-12.30 หรือ 13.00-15.30 น.
2. ป.6 และ ม.3 เปิดวันที่ 9 ตุลาคม เวลาเช้า 8.00-12.00 น.

นักเรียน ม.6 ปัจจุบันที่ต้องการเรียนซ้ำเปลี่ยนตำรา จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ไม่มีความคิดเห็น: